On-line rendelés:
Általános szerződési feltételek
 

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései kizárólag az NHSZ Zöldfok Zrt., mint Szolgáltató által a www.nhszzoldfok.hu és a www.nhszzoldfok.hu weboldalakon üzemeltetett on-line rendelési felületen keresztül megrendelt egyszeri (eseti), szolgáltatási területén végzett szolgáltatásokra vonatkoznak.

A NHSZ Zöldfok Zrt., mint Szolgáltató által üzemeltetett on-line rendelési felület célja, hogy lehetőséget biztosítson a partnerei és leendő partnerei számára a www.nhszzoldfok.hu weboldalon keresztül elérhető on-line rendelési felületen feltüntetett, szolgáltatási területén végzett hulladékkezelési szolgáltatások elektronikus úton történő, egyszeri (eseti) megrendelésére és a szolgáltatás ellenértékének on-line kifizetésére.

I. A Szolgáltató neve, címe, elérhetősége

I.1. A Szolgáltató:

A Szolgáltató neve: NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Szolgáltató székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.

A Szolgáltató rövidített neve: NHSZ Zöldfok Zrt.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 14-10-300063; Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

A Szolgáltató adószáma: 11227209-2-14

A Szolgáltató internetes honlapjának elérhetősége: www.nhszzoldfok.hu

A szolgáltatást engedélyező hatóságok megnevezése, elérhetősége, a szolgáltatás engedélyszáma:

Környezet-és Természetvédelmi Főfelügyelőség

1027 Budapest, Feketesas u. 2.; eng.szám: 14 / 2249 / 7 / 2003.

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

7621 Pécs, Papnövelde u. 13.; eng. szám: 9017 - 9 / 2006.

A Szolgáltató a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben foglaltak alapján hulladékgazdálkodást és hulladékkezelést végző, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint az általa üzemeltetett www.nhszzoldfok.hu weboldalon keresztül elérhető on-line felületen keresztül köt egyszeri (eseti) alkalommal szerződést a megrendelési felületen meghatározott hulladékkezelési szolgáltatásokra a megrendelővel.

I.2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége

NHSZ Zöldfok Zrt.

8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.

Tel: +36/84/502-255, +36/84/502-256

E-mail: skom.zoldfok@nhsz.hu

Az ügyfélszolgálat működési ideje munkanapokon:

Személyesen:

hétfőtől, péntekig 7:20-tól 15:50-ig

Telefonon:

hétfőtől, péntekig 7:20-tól 15:50-ig

II. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei

II.1. Az igénybe vehető szolgáltatások

A jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatás a Szolgáltató által végzett olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, amely kiterjed a Szolgáltató által a szolgáltatási területén nyújtott minden olyan egyszeri (eseti) hulladékkezelési szolgáltatásra, amelynek megrendelése a Szolgáltató által üzemeltetett www.nhszzoldfok.hu és www.nhszzoldfok.hu weboldalakon található on-line rendelési felületen keresztül történik.

II.2. A megrendelő

A Megrendelő olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a szolgáltatási területén hulladékgazdálkodási és hulladékkezelési szolgáltatást nyújtó Szolgáltatóval kizárólag a www.nhszzoldfok.hu és a NHSZ Zöldfok Zrt. - On-line rendelés weboldalakon keresztül a Szolgáltató által üzemeltetett on-line felületen elérhető hulladékkezelési szolgáltatások egyszeri (eseti) igénybevételére vonatkozó szerződéses kapcsolatban áll és magára nézve az ÁSZF-ben foglaltakat kötelezőnek ismeri el.

II.3. Ajánlattétel, megrendelés

A szerződés megkötésére irányuló ajánlatot a Megrendelő a magyar nyelvű www.nhszzoldfok weboldalon a Szolgáltató által működtetett on-line rendelési felületen keresztül, magyar nyelven teheti meg az ott feltüntetett,- a Szolgáltató szolgáltatási területén végzett szolgáltatások egyszeri (eseti) igénybevételére.

Az egyszeri (eseti) hulladékkezelési szolgáltatás megrendelésnek lépései és a szerződés létrejöttének feltételei:

1. A Szolgáltató üdvözlő szövege

2. Az igénybe veendő egyszeri (eseti) szolgáltatás elvégzése helyszínének és jellegének kiválasztása

3. A Megrendelő által igényelt, a megrendelő tulajdonában álló edényzetfajta, edényzetmennyiség és a hulladék elszállítási időpontjának a meghatározása. Amennyiben a Megrendelő a hulladékszállítás mellett az általa választott nagyságú edényzetet (4,5 m3-es és 7 m3-es konténer) is a Szolgáltatótól kívánja igénybe venni, - úgy a fentiek mellett a kihelyezés dátumát is meg kell adni.

4. Személyes adatok, elérhetőség és a számlázási adatok megadása, a kihelyezés különleges körülményeire és egyéb, a megrendelést érintő egyedi sajátosságokra vonatkozó megjegyzések.

5. Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak elfogadásához való hozzájárulás,

6. A rendelési feltételek összegzésének elfogadása.

7. A rendelés kézbesítésének automatikus visszaigazolása a Szolgáltató részéről a megrendelés azonosító számának megadásával a Megrendelő által megadott e-mail címre.

8. A rendelés jóváhagyásának visszaigazolása a Szolgáltató részéről a Megrendelő által megadott e-mail címre a megrendelés azonosító számának és a díjfizetéshez szükséges on-line fizetési felület elérhetőségének megadásával, valamint a rendelés módosítására, az elállási jog gyakorlására és az esetleges panasztétel helyére vonatkozó tájékoztatással.

9. A megrendelt szolgáltatás díjának megfizetése a Szolgáltató részére a Szolgáltató által megadott on-line fizetési felületen és ezáltal a Szolgáltató szerződéses kötelezettségének beállta.

10. A fizetési tranzakció esetleges sikertelensége esetén a Megrendelő értesítése és tájékoztatása arról, hogy a fizetési tranzakció sikertelensége miatt a Szolgáltató által megadott azonosító számon tárolt megrendelése törlésre került, így szerződése nem jött létre. Emiatt amennyiben megrendelését továbbra is fenntartja, úgy az on-line felületen a teljes megrendelési folyamatot újból le kell bonyolítania.

A megrendelés menetének lebonyolításában a „Súgó” menüpont segítséget nyújt. A Megrendelő minden egyes adatbevitelt követően és közvetlenül a megrendelés elektronikus elküldése előtt is bármely adatbevitelt módosíthat, illetve törölhet a „mégsem” illetve a „visszalépés” nyomógomb segítségével.

A Megrendelő a megrendelés Szolgáltató felé történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltatónak a megrendelést teljesíthetőségi vizsgálat céljából csak akkor áll módjában befogadni, ha Megrendelő az on-line felületena megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte.

Amennyiben a megrendelés kézbesítésének automatikus visszaigazolása a megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, aszolgáltatás jellegétől függő,- elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség, illetve szerződéses kötelezettség alól.

Szállítási részlegünk diszpécserszolgálata a megrendelés teljesíthetőségét – annak beérkeztét követően - felülvizsgálja. Amennyiben a megrendelés munkanapon 08:00 és 15:00 óra között érkezik a Szolgáltatóhoz, akkor aznap, ha 15:00 óra után érkezik, akkor a megrendelést követő munkanap folyamán a Szolgáltató a Megrendelő ajánlatát a Megrendelő által megadott e-mail címre elektronikus úton visszaigazolja. Ha a megrendelés teljesíthető, arról a Szolgáltató e-mail-ben – az on-line fizetéshez szükséges információk és adatok egyidejű megadásával – értesítést küld.

A Szolgáltatónak a megrendelést jóváhagyásának visszaigazolását követően is csak akkor áll módjában teljesíteni, ha Megrendelő a Szolgáltató által megadott on-line fizetési felületen a szolgáltatás díját a jóváhagyás visszaigazolása napján, 24 óráig teljesítette.

A Megrendelő és a Szolgáltató között elektronikus úton megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat, amelyhez utóbb a Megrendelő kérésére hozzáférést biztosít.

A Szolgáltató megrendelést a Megrendelő által meghatározott időpontban, de legkorábban a visszaigazolást követő napon teljesíti. A Szolgáltató vasárnap és ünnepnap nem teljesít szolgáltatást. A Szolgáltató megrendelést legfeljebb 1 hónapra előre tud elfogadni.

Az ömlesztett hulladékszállítás esetén az elszállítás igényelt idejének minimum 1 órás intervallumot kell megadni.

II.4. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó kötelezettségek

II.4.1. A Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelőnek biztosítania kell:

- 4,5 m3 - 7 m3 nagyságú konténerek, illetve a Szolgáltató által biztosított egyéb edényzet, illetve konténer lerakására a megfelelő méretű helyet, és

- az ömlesztett hulladékot szállító járművek hulladékhoz történő megfelelő hozzáférési lehetőségét.

A Megrendelő kizárólag azon hulladékfajtának megfelelő hulladékot helyezhet el a hulladékgyűjtő edényben, amelyre vonatkozóan a szolgáltatást megrendelte. A Szolgáltató ennek ellenőrzése céljából jogosult a Megrendelő által összegyűjtött hulladékot az elszállítás előtt a helyszínen átvizsgálni. Amennyiben a hulladék összetétele nem felel meg az elszállításra megrendelt hulladékfajtának, azaz több mint 10 térfogat %-kal tartalmaz magasabb kezelési költségű hulladékfajtát, mint amelyre a megrendelés vonatkozik, akkor a Megrendelő, illetve az ő képviseletében eljáró személy köteles:

a./ átválogatni a hulladékot a helyszínen, és eltávolítani belőle az adott, elszállításra megrendelt hulladékfajtán kívüli egyéb hulladékot, vagy

b./ a teljesítésigazolás aláírásával vállalni a teljes mennyiségre vonatkozóan a magasabb kezelési költségű hulladék díjának megfizetését. Ez esetben a megrendeléskor már megfizetett és a helyszínen megállapításra kerülő díj különbözetét a Szolgáltató által kiállított, a Megrendelő részére postai úton megküldött számla ellenében utólag kell megfizetni.

c./ haladéktalanul, írásban (e-mail: skom.zoldfok@nhsz.hu, fax: 84/502-205) módosítani a megrendelést a hulladék összetételének megfelelően még annak elszállítását megelőzően. Ezen esetben a módosításból adódóan vállalja a magasabb kezelési költségű hulladék díjának megfizetését. A megrendeléskor már megfizetett és a helyszínen megállapításra kerülő díj különbözetét a Szolgáltató által kiállított, a Megrendelő részére postai úton megküldött számla ellenében utólag kell megfizetni.

Amennyiben a Megrendelő a fentieknek bármely okból nem tesz eleget, sem a hulladék kiválogatása nem történik meg, sem pedig a magasabb díj megfizetését nem vállalja, a Szolgáltató a hulladék elszállítását jogosult megtagadni, és ebben az esetben a Szolgáltató - a szolgáltatás teljesítésének Megrendelő érdekkörében felmerült meghiúsulása miatt – a szolgáltatás ellenértékének 90 százalékával csökkentett összegét fizeti vissza a Megrendelőnek. A Megrendelő a fentiek mellett a Megrendeléssel egyidejűleg köteles a szolgáltatás díját a Szolgáltatónak az V. pontban foglaltak szerint megfizetni.

II.4.2. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató köteles

- konténeres hulladékszállítás megrendelése esetén a megrendelésnek megfelelő edényzetet a Megrendelő által megjelölt időpontban elszállítani, illetve

- ömlesztett hulladék elszállításának megrendelése esetén azt a megrendelésben meghatározott időpontban elszállítani

- amennyiben a Megrendelő a hulladékszállítás megrendelése mellett az általa választott nagyságú edényzetet (4,5 m3-es illetve 7 m3-es konténer)is a Szolgáltatótól kívánja igénybe venni,- úgy a Szolgáltató kötelezettsége azok Megrendelő által megjelölt időpontban történő kihelyezésére és elszállítására is kiterjed. (A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő erre irányuló, kifejezett igénye esetén és kizárólag 4,5 m3-es konténer, valamint 7m3-es konténer bérletét tudja biztosítani.)

A Szolgáltatót külön törvény alapján adat és titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató tagjait, alkalmazottait és megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon, a munkaviszony, tagsági viszony és a megbízási jogviszony megszűnése után is terhelik.

A Szolgáltató az általa, vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést, adatot kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére – ide nem értve a hatályos jogszabályokban meghatározott eseteket – nem teheti lehetővé. A titokvédelemre és a titoktartási kötelezettség alóli felmentésre a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.

II.5. Felelősségi szabályok

II.5.1. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás ÁSZF szerinti teljesítéséért felelős, azzal, hogy a Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megrendelő által az on-line rendelési felületen megadott esetleges hibás, vagy fiktív adatok miatti téves teljesítésből, vagy a teljesítés emiatt történő elmaradásából eredő károkért.

II.5.2. A Megrendelő felelőssége

A Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseinek megtartásáért, a rendelkezésre bocsátott edényzetért, az abban esetlegesen bekövetkező károkért felelős. A Megrendelő felelős abban az esetben is, ha a Szolgáltató által biztosított edényzet használatát másnak átengedi, vagy azt más használja.

II.6. Vis maior

Egyik fél sem felel jelen ÁSZF-ben megállapított kötelezettsége teljesítéséért azokban az esetekben, amikor olyan, a fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólagosan: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, más természeti katasztrófa), illetve a honvédelemről és Magyar Honvédségről szóló, illetve a rendőrségről szóló törvény alapján a feljogosított szervezetek szükséghelyzetben tett intézkedéseinek következményei. Ezek az esetek a szerződő feleket a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák vagy gátolják, és ennek eredményként vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak.

III. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-ben foglaltakat módosítani az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatókra és a megrendelőkre vonatkozó jogszabály módosítása,

b) új jogszabály hatályba lépése,

c) a szolgáltatások hatóságilag meghatározott díjainak megállapításáról szóló jogszabály változása,

d) a fogyasztóvédelmi hatóság vagy versenyhivatal, illetve egyéb hatóság kötelező erejű határozatában foglaltak miatt szükségessé váló módosítás,

e) a körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változás miatt, így különösen amennyiben a meglévő szolgáltatások tartalmának változása, megszűnése, vagy díjváltozás azt szükségessé teszi.

A módosítás hatályba lépésének időpontja a módosítás on-line felületen való közzétételének napja.

IV. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

IV.1. Elállás a Megrendelő részéről

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4.§-ban foglaltak alapján a Megrendelő a szerződéstől a szerződéskötés napjától számított nyolc munkanap elteltéig indokolás nélkül elállhat. Amennyiben a Megrendelő eddig az időpontig nem kapta meg a hivatkozott Kormányrendelet 3.§-a szerinti, a jelen ÁSZF II.3. pontjában részletezett írásbeli megerősítést, visszaigazolást, úgy a Megrendelő fenti elállási jogát ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig,- legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított egy hónap elteltéig gyakorolhatja.

A Megrendelő a szerződéstől írásban, illetve telefonon szóban is elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

IV.2. Elállás a Szolgáltató részéről

A Szolgáltató elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő nem, vagy nem megfelelően töltötte ki az on-line felületen a megrendeléshez szükséges mezőket és így a teljesítés lehetetlenné válik.

A Szolgáltató elállhat a szerződéstől abban az esetben is, amennyiben a megrendelt szolgáltatást – a megrendelés jóváhagyásának visszaigazolását követően bekövetkezett körülmény folytán - nem áll módjában teljesíteni. Ez esetben köteles erről a körülményről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

IV.3. Elállás esetén viselendő szolgáltatási díj,-illetve költség

IV.3.1. A Megrendelő elállása: A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni, azzal, hogy a Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlásával, illetve a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült alábbi költségeket. A Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

A szerződéstől történő elállás esetén a már megfizetett szolgáltatási díjat a Szolgáltató a következő levonásokkal csökkentve fizeti vissza a Megrendelőnek:

a) Amennyiben a Megrendelő a megrendelést a szolgáltatás teljesítése napján, de még a teljesítést megelőzően mondja vissza,- a Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékének 50 százalékával csökkenetett összegét fizeti vissza a Megrendelőnek. A szolgáltatás teljesítésének napján az elállási jog kizárólag akkor gyakorolható, amennyiben az munkanapra esik.

b) Amennyiben a Megrendelő a megrendelést a szolgáltatás teljesítését megelőző munkanapon mondja vissza,- a Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékének 25 százalékával csökkenetett összegét fizeti vissza a Megrendelőnek.

c) A Megrendelő által a megrendelésnek a szolgáltatás teljesítése előtt az 1. és 2. pontban írtnál korábbi időpontban, munkanapon történő lemondása esetén a Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékének 10 százalékával csökkentett összegét fizeti vissza a Megrendelőnek.

A megrendeléstől történő elállás bejelentését a Szolgáltató csak munkanapokon tudja befogadni. Az elállás megtételének időpontját ezek szerint kell figyelembe venni a fenti jogkövetkezmények alkalmazásakor.

Elállás esetén az edényzet kihelyezésének és visszaszállításának költségeit a Megrendelő köteles viselni, továbbá a Szolgáltató elállás esetén is követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

IV.3.2. A Szolgáltató elállása: A Szolgáltató elállása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. A Szolgáltató általi elállási jog gyakorlása folytán felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik.

IV.4. Elállási jog kizárása

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a szerződés teljesítését a Megrendelő hozzájárulásával megkezdte. Ha a megrendelés kizárólag a hulladékszállításra vonatkozik,- úgy a teljesítés megkezdése a hulladékelszállítása céljából a megrendelő által megjelölt időintervallumban és helyszínen történő szolgáltatói megjelenést jelenti,- míg amennyiben a Megrendelő a hulladékszállítás megrendelése mellett az általa választott nagyságú edényzetet is a Szolgáltatótól kívánja igénybe venni,- úgy a teljesítés megkezdése az edényzet Szolgáltató általi kihelyezését jelenti a megrendelő által megjelölt helyszínre és időpontban.

V. DÍJAK ÉS KIEGYENLÍTÉSÜK

V.1. A szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjak

A Szolgáltató a www.nhszzoldfok.hu weboldalon keresztül elérhető on-line rendelési felületen feltüntetett, „szolgáltatási adatok” megnevezésű menüpont alatt megjelölt mindenkori árak szerint nyújtja a jelen ÁSZF II.1. pontjában meghatározott szolgáltatásokat.

A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A kiválasztott szolgáltatásért fizetendő bruttó díj összegét a „rendelési feltételek összegzése” on-line rendelési felületen a megrendelés elküldése előtt a Megrendelő ellenőrizheti, illetve a díj összegét a megrendelés Szolgáltatóhoz történő elküldésével hagyja jóvá.

V.2. Díjváltozás

A Szolgáltató az on-line felületen közzétett árak változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a változás kizárólag a módosítás on-line felületen történő közzétételének napjával lép életbe.

A módosítás a már megrendelt szolgáltatások díját – az alábbiakban foglalt kivételekkel - nem érinti.

A Szolgáltató a már megrendelt szolgáltatások vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a www.nhszzoldfok.hu weboldalon keresztül elérhető on-line rendelési felületen megadott díj eltér a díjlistában foglaltaktól. Amennyiben a Megrendelő emiatt gyakorolja az elállás jogát, abban az esetben a kiszállításból eredő költségeket nem kell megtérítenie és számára – az egyéb okokból történt elállási feltételektől eltérően – a már megfizetett teljes díjösszeg visszajár.

V.3. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése

A megrendelt szolgáltatás díját a Megrendelő a Szolgáltató által megadott on-line fizetési felület alkalmazása útján köteles kifizetni legkésőbb a jelen ÁSZF II.3. pontjában részletezett visszaigazolás Megrendelőhöz történt megérkezése napjának 24:00 órájáig. Teljesítés napjának azt a napot kell tekinteni, amelyiken a Szolgáltató bankszámláján a fizetendő díj megjelenik. A Szolgáltató az összeg térülését ellenőrzi.

Amennyiben a visszaigazolás Megrendelőhöz történt megérkezése napjának 24:00 órájáig a Megrendelő részéről nem történik meg a szolgáltatás díjának kifizetése, abban az esetben a Szolgáltató a megrendelést semmisnek tekinti, annak teljesítésére nem kötelezhető.

A Szolgáltató adószáma: 11227209-2-14 és KSH száma: 11227209-9002-114-14.

A II.4.1. pont b./ alpontjában rögzített esetben a megrendeléskor már megfizetett és a helyszínen megállapításra kerülő díj különbözetét a Szolgáltató által kiállított, a Megrendelő részére postai úton megküldött számla ellenében utólag kell megfizetni.

V.4. A számla kibocsátása, tartalma, megküldése

A Szolgáltató a szolgáltatásról számlát állít ki. A szolgáltatást a jogszabályban meghatározott mértékű ÁFA terheli.

A Szolgáltató a számlát kizárólag az on-line rendelési felületen megjelölt, erre vonatkozó igény esetén postázza a Megrendelőnek.

V. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM, ADATSZOLGÁLTATÁS

A Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. tv, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv., rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait.

V.1. Adatkezelés, adatvédelem

V.1.1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.

V.1.2. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

V.1.3. A Szolgáltató - a fentieken túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

V.1.4. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a V.1.3. pontban meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

V.1.5. Az V.1.4. pontban meghatározott adatok nem kapcsolhatóak össze a Megrendelő azonosító adataival és a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

V.1.6. A Szolgáltató az V.1.1, a V.1.2. és a V.1.3. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat törli a szerződés létrejöttének elmaradását, valamint létrejött szerződés esetén a jogszabályokban meghatározott őrzési idő leteltét követően. A V.1.4. pontban meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Megrendelő így rendelkezik.

V.2. Adatszolgáltatás

A Szolgáltató által kezelt adatok átadásának szabályai:

A Szolgáltató által kezelt adatok a Megrendelő hozzájárulása nélkül átadhatók:

a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél tájékoztatását végzik,

b) számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,

c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak,

d) a környezetvédelmi hatóságnak (2000.évi XLIII. tv 40.§ (1) bek. c) pont és 52.§ (2) bek.)

e) bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak, azoknak a szerveknek, amely részére az adatszolgáltatást külön jogszabály előírja, a külön jogszabályban foglalt ideig.

VI. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, MEGRENDELŐI PANASZOK INTÉZÉSE

VI.1. Ügyfélszolgálat működtetése

A Szolgáltató a Megrendelők részére Ügyfélszolgálatot működtet, amelyek meghatározott helyét és elérhetőségét az ÁSZF I.2. pontja tartalmazza.

A szolgáltatás ellátásával, a díjak felszámításával és beszedésével kapcsolatban a Megrendelő vagy meghatalmazottja és az, aki a szolgáltatást igénybe veszi, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint panaszt tehet.

VI.2. Megrendelői bejelentések, panaszok kezelése

Ha a Megrendelőnek a szolgáltatási szerződéssel, a jogviszonnyal vagy díjfizetéssel kapcsolatos reklamációja van, az Ügyfélszolgálathoz kell fordulnia. A reklamációt szóban vagy írásban lehet megtenni. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Megrendelőnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát a Megrendelőnek átadni. Az Ügyfélszolgálat az írásban tett reklamációt, panaszt 30 napon belül kivizsgálja, és ennek eredményéről a Megrendelőt 30 napon belül írásban értesíti.

A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles, melyben meg kell jelölnie, hogy a Megrendelő panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak, kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Megrendelőre vonatkozó, a panasz elintézéséhez szükséges és ahhoz kapcsolódó adatokat (beleértve a számlázási jogviták elintézéséhez szükséges adatokat is) akkor bocsátja a hatóság rendelkezésére, ha a Megrendelő az eljárásban ügyfélként vesz részt, és a hatóság a megkeresésében nyilatkozik az adatkérés jogalapjáról és céljáról.

VII. FELÜGYELETI SZERVEK ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK

Az Ügyfélszolgálat a Megrendelő szóban vagy írásban tett,- a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, reklamációit a jelen ÁSZF VI. pontjában rögzítettek alapján kivizsgálja.

Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében a Megrendelő jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:

- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-dunántúli Regionális Felügyelősége

Elérhetőség: 7400 Kaposvár, Fő u. 57.

- Somogy Megyei Békéltető Testület

Elérhetőség: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szerződő felek a szerződésből eredő jogvitákat megkísérlik békés úton tárgyalással rendezni. A felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben a felek között keletkezik, alávetik magukat helyi bírósági hatáskör esetében a Siófoki Városi Bíróság, megyei bírósági hatáskör esetében a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szólószóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadóak.

IX. AZ ÁSZF KÖZZÉTÉTELE

Az ÁSZF-nek mindig a legutóbbi módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövege a módosítás hirdetményi közzététele napjától megtalálható a Szolgáltató honlapján (www.nhszzoldfok.hu és www.nhszzoldfok.hu), a megrendelési felület megnyitásakor, illetve a megrendelés lezárásakor,- és onnan letölthető.

A Szolgáltató az ügyfélkapcsolati helyein elhelyezi és mindenki számára hozzáférhetővé teszi az ÁSZF nyomtatott formáját is, amelyet évente egyszer, január 31. napján az előző év során tett valamennyi változással egységes szerkezetbe foglalva frissít.

Kártyás fizetés szolgáltatója:
Kártyás fizetés szolgáltatója az OTP bank
Elfogadott kártyák:
Elfogadott kártyák: VISA, VISA Electron, MasterCard
 
Az oldalt készítette:
For Assistance Kft. - www.forassistance.hu Riusita - www.riusita.hu