On-line rendelés:
Általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat
 
Kérjük olvassa el az általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot. Amennyiben elfogadja azt, jelölje be a "Az általános szerződési feltételeket elfogadom" illetve az "Az adatvédelmi szabályzatot elfogadom" felirat mellett található jelölőnégyzetet. Rendelést csak ezt követően tudja eljuttani hozzánk.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései kizárólag az NHSZ Zöldfok Zrt., mint Szolgáltató által a www.nhszzoldfok.hu weboldalon üzemeltetett online rendelési felületen keresztül megrendelt egyszeri (eseti), szolgáltatási területén végzett szolgáltatásokra vonatkoznak.

A NHSZ Zöldfok Zrt., mint Szolgáltató által üzemeltetett online rendelési felület célja, hogy lehetőséget biztosítson a partnerei és leendő partnerei számára a www.nhszzoldfok.hu weboldalon keresztül elérhető online rendelési felületen feltüntetett, szolgáltatási területén végzett hulladékkezelési szolgáltatások elektronikus úton történő, egyszeri (eseti) megrendelésére és a szolgáltatás ellenértékének online kifizetésére.

I. A Szolgáltató neve, címe, elérhetősége

I.1. A Szolgáltató:

A Szolgáltató neve: NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Szolgáltató székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.

A Szolgáltató rövidített neve: NHSZ Zöldfok Zrt.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 14-10-300063; Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató adószáma: 11227209-2-14

A Szolgáltató internetes honlapjának elérhetősége: www.nhszzoldfok.hu

A szolgáltatást engedélyező hatóságok megnevezése, elérhetősége, a szolgáltatás engedélyszáma:

Környezet-és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a

Engedélyek száma:

Nem veszélyes hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó engedélyek száma: PE/KTFO/01913-8/2018, PE/KTFO/01913-10/2018

Veszélyes hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó engedély száma: PE/KTF/7182-9/2017

A Szolgáltató a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltak alapján hulladékgazdálkodást és hulladékkezelést végző, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint az általa üzemeltetett www.nhszzoldfok.hu weboldalon keresztül elérhető online felületen keresztül köt egyszeri (eseti) alkalommal szerződést a megrendelési felületen meghatározott hulladékkezelési szolgáltatásokra a megrendelővel.

I.2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége

NHSZ Zöldfok Zrt.

8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.

Tel: +36/84/502-255, +36/84/502-256

Fax: 84/502-205

E-mail: skom.zoldfok@nhsz.hu

Az ügyfélszolgálat működési ideje munkanapokon:

Személyesen és telefonon:

Hétfő: 7:20-tól 15:50

Kedd: szünnap

Szerda: 7:20-tól 15:50

Csütörtök: 7:20-tól 15:50

Péntek: 7:20-tól 15:50

II. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei

II.1. Az igénybe vehető szolgáltatások

A jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatás a Szolgáltató által végzett olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, amely kiterjed a Szolgáltató által a szolgáltatási területén nyújtott minden olyan egyszeri (eseti) hulladékkezelési szolgáltatásra, amelynek megrendelése a Szolgáltató által üzemeltetett www.nhszzoldfok.hu weboldalon található online rendelési felületen keresztül történik.

II.2. A megrendelő

A Megrendelő olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a szolgáltatási területén hulladékgazdálkodási és hulladékkezelési szolgáltatást nyújtó Szolgáltatóval kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett www.nhszzoldfok.hu weboldalon található online felületen elérhető hulladékkezelési szolgáltatások egyszeri (eseti) igénybevételére vonatkozó szerződéses kapcsolatban áll és magára nézve az ÁSZF-ben foglaltakat kötelezőnek ismeri el.

II.3. Ajánlattétel, megrendelés

A szerződés megkötésére irányuló ajánlatot a Megrendelő a magyar nyelvű www.nhszzoldfok.hu weboldalon a Szolgáltató által működtetett online rendelési felületen keresztül, magyar nyelven teheti meg az ott feltüntetett,- a Szolgáltató szolgáltatási területén végzett szolgáltatások egyszeri (eseti) igénybevételére.

Az egyszeri (eseti) hulladékkezelési szolgáltatás megrendelésnek lépései és a szerződés létrejöttének feltételei:

1. A Szolgáltató üdvözlő szövege

2. Az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásához való hozzájárulás,

3. Az igénybe veendő egyszeri (eseti) szolgáltatás elvégzése helyszínének és jellegének kiválasztása

4. A Megrendelő által igényelt, a megrendelő tulajdonában álló edényzetfajta, edényzetmennyiség és a hulladék elszállítási időpontjának a meghatározása. Amennyiben a Megrendelő a hulladékszállítás mellett az általa választott nagyságú edényzetet (4,5 m3-es és 7 m3-es konténer) is a Szolgáltatótól kívánja igénybe venni, - úgy a fentiek mellett a kihelyezés dátumát is meg kell adni.

5. Személyes adatok, elérhetőség és a számlázási adatok megadása, a kihelyezés különleges körülményeire és egyéb, a megrendelést érintő egyedi sajátosságokra vonatkozó megjegyzések.

6. A rendelési feltételek összegzésének elfogadása.

7. A rendelés kézbesítésének automatikus visszaigazolása a Szolgáltató részéről a megrendelés azonosító számának megadásával a Megrendelő által megadott e-mail címre.

8. A rendelés jóváhagyásának visszaigazolása a Szolgáltató részéről a Megrendelő által megadott e-mail címre a megrendelés azonosító számának és a díjfizetéshez szükséges online fizetési felület elérhetőségének megadásával, valamint a rendelés módosítására, az elállási jog gyakorlására és az esetleges panasztétel helyére vonatkozó tájékoztatással.

9. A megrendelt szolgáltatás díjának megfizetése a Szolgáltató részére a Szolgáltató által megadott online fizetési felületen és ezáltal a Szolgáltató szerződéses kötelezettségének beállta.

10. A fizetési tranzakció esetleges sikertelensége esetén a Megrendelő értesítése és tájékoztatása arról, hogy a fizetési tranzakció sikertelensége miatt a Szolgáltató által megadott azonosító számon tárolt megrendelése törlésre került, így szerződése nem jött létre. Emiatt amennyiben megrendelését továbbra is fenntartja, úgy az online felületen a teljes megrendelési folyamatot újból le kell bonyolítania.

A megrendelés menetének lebonyolításában a „Súgó” menüpont segítséget nyújt. A Megrendelő minden egyes adatbevitelt követően és közvetlenül a megrendelés elektronikus elküldése előtt is bármely adatbevitelt módosíthat, illetve törölhet a „mégsem” illetve a „visszalépés” nyomógomb segítségével.

A Megrendelő a megrendelés Szolgáltató felé történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltatónak a megrendelést teljesíthetőségi vizsgálat céljából csak akkor áll módjában befogadni, ha Megrendelő az online felületena megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte.

Amennyiben a megrendelés kézbesítésének automatikus visszaigazolása a megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, aszolgáltatás jellegétől függő,- elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő külön nyilatkozat nélkül mentesül az ajánlati kötöttség, illetve szerződéses kötelezettség alól.

Szállítási részlegünk diszpécserszolgálata a megrendelés teljesíthetőségét – annak beérkeztét követően - felülvizsgálja. Amennyiben a megrendelés munkanapon 08:00 és 15:00 óra között érkezik a Szolgáltatóhoz, akkor aznap, ha 15:00 óra után érkezik, akkor a megrendelést követő munkanap folyamán a Szolgáltató a Megrendelő ajánlatát a Megrendelő által megadott e-mail címre elektronikus úton visszaigazolja. Ha a megrendelés teljesíthető, arról a Szolgáltató e-mail-ben – az online fizetéshez szükséges információk és adatok egyidejű megadásával – értesítést küld.

A Szolgáltatónak a megrendelést jóváhagyásának visszaigazolását követően is csak akkor áll módjában teljesíteni, ha Megrendelő a Szolgáltató által megadott online fizetési felületen a szolgáltatás díját a jóváhagyás visszaigazolása napján, 24 óráig teljesítette.

A Megrendelő és a Szolgáltató között elektronikus úton megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat, amelyhez utóbb a Megrendelő kérésére hozzáférést biztosít, a szerződés nyelve a magyar.

A Szolgáltató megrendelést a Megrendelő által meghatározott időpontban, de legkorábban a visszaigazolást követő napon teljesíti. A Szolgáltató vasárnap és ünnepnapon nem teljesít szolgáltatást. Amennyiben a megrendelés vasárnapra vagy ünnepnapra esik, a Szolgáltató a szolgáltatást a következő munkanapon teljesíti. A Szolgáltató megrendelést legfeljebb 1 hónapra előre tud elfogadni.

Az ömlesztett hulladékszállítás esetén az elszállítás igényelt idejének minimum 1 órás intervallumot kell megadni.

II.4. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó kötelezettségek

II.4.1. A Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelőnek biztosítania kell:

- 4,5 m3 - 7 m3 nagyságú konténerek, illetve a Szolgáltató által biztosított egyéb edényzet, illetve konténer lerakására a megfelelő méretű helyet, és

- az ömlesztett hulladékot szállító járművek hulladékhoz történő megfelelő hozzáférési lehetőségét.

A Megrendelő kizárólag azon hulladékfajtának megfelelő hulladékot helyezhet el a hulladékgyűjtő edényben, amelyre vonatkozóan a szolgáltatást megrendelte. A Szolgáltató ennek ellenőrzése céljából jogosult a Megrendelő által összegyűjtött hulladékot az elszállítás előtt a helyszínen átvizsgálni. Amennyiben a hulladék összetétele nem felel meg az elszállításra megrendelt hulladékfajtának, azaz több mint 10 térfogat %-kal tartalmaz magasabb kezelési költségű hulladékfajtát, mint amelyre a megrendelés vonatkozik, akkor a Megrendelő, illetve az ő képviseletében eljáró személy köteles:

a./ átválogatni a hulladékot a helyszínen, és eltávolítani belőle az adott, elszállításra megrendelt hulladékfajtán kívüli egyéb hulladékot, vagy

b./ a teljesítésigazolás aláírásával vállalni a teljes mennyiségre vonatkozóan a magasabb kezelési költségű hulladék díjának megfizetését. Ez esetben a megrendeléskor már megfizetett és a helyszínen megállapításra kerülő díj különbözetét a Szolgáltató által kiállított, a Megrendelő részére postai úton megküldött számla ellenében utólag kell megfizetni.

c./ haladéktalanul, írásban (e-mail: skom.zoldfok@nhsz.hu, fax: 84/502-205) módosítani a megrendelést a hulladék összetételének megfelelően még annak elszállítását megelőzően. Ezen esetben a Megrendelő a módosításból adódóan vállalja a magasabb kezelési költségű hulladék díjának megfizetését. A megrendeléskor már megfizetett és a helyszínen megállapításra kerülő díj különbözetét a Szolgáltató által kiállított, a Megrendelő részére postai úton megküldött számla ellenében utólag kell megfizetni.

Amennyiben a Megrendelő a fentieknek bármely okból nem tesz eleget, sem a hulladék kiválogatása nem történik meg, sem pedig a magasabb díj megfizetését nem vállalja, a Szolgáltató a hulladék elszállítását jogosult megtagadni, és ebben az esetben a Szolgáltató - a szolgáltatás teljesítésének Megrendelő érdekkörében felmerült meghiúsulása miatt – a szolgáltatás ellenértékének 90 százalékával csökkentett összegét fizeti vissza a Megrendelőnek. A Megrendelő a fentiek mellett a Megrendeléssel egyidejűleg köteles a szolgáltatás díját a Szolgáltatónak az V. pontban foglaltak szerint megfizetni.

II.4.2. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató köteles

- konténeres hulladékszállítás megrendelése esetén a megrendelésnek megfelelő edényzetet a Megrendelő által megjelölt időpontban elszállítani, illetve

- ömlesztett hulladék elszállításának megrendelése esetén azt a megrendelésben meghatározott időpontban elszállítani

- amennyiben a Megrendelő a hulladékszállítás megrendelése mellett az általa választott nagyságú edényzetet (4,5 m3-es illetve 7 m3-es konténer)is a Szolgáltatótól kívánja igénybe venni,- úgy a Szolgáltató kötelezettsége azok Megrendelő által megjelölt időpontban történő kihelyezésére és elszállítására is kiterjed. (A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő erre irányuló, kifejezett igénye esetén és kizárólag 4,5 m3-es konténer, valamint 7m3-es konténer bérletét tudja biztosítani.)

A Szolgáltatót külön törvény alapján adatvédelmi és titoktartási kötelezettség terheli.

A Szolgáltató a szolgáltatás megrendelése során tudomására jutott, a Megrendelővel kapcsolatba hozható adatok kezelése során, külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi- és titoktartási kötelezettségeknek megfelelően köteles eljárni.

A Szolgáltató által végzett adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat külön adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. Az adatvédelmi tájékoztató a Szolgáltató honlapján, valamint az alábbi linken is elérhető: http://megrendelesek.nhszzoldfok.hu//view/gdpr.php.

Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató tagjait, alkalmazottait és megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon, a munkaviszony, tagsági viszony és a megbízási jogviszony megszűnése után is terhelik.

A Szolgáltató az általa, vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést, adatot kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére – ide nem értve a hatályos jogszabályokban meghatározott eseteket – nem teheti lehetővé. A titokvédelemre és a titoktartási kötelezettség alóli felmentésre a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.

II.5. Felelősségi szabályok

II.5.1. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás ÁSZF szerinti teljesítéséért felelős, azzal, hogy a Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megrendelő által az online rendelési felületen megadott esetleges hibás, vagy fiktív adatok miatti téves teljesítésből, vagy a teljesítés emiatt történő elmaradásából eredő károkért.

II.5.2. A Megrendelő felelőssége

A Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseinek megtartásáért, a rendelkezésre bocsátott edényzetért, az abban esetlegesen bekövetkező károkért felelős. A Megrendelő felelős abban az esetben is, ha a Szolgáltató által biztosított edényzet használatát másnak átengedi, vagy azt más használja.

II.6. Vis maior

Egyik fél sem felel jelen ÁSZF-ben megállapított kötelezettsége teljesítéséért azokban az esetekben, amikor olyan, a fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólagosan: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, más természeti katasztrófa), illetve a honvédelemről és Magyar Honvédségről szóló, illetve a rendőrségről szóló törvény alapján a feljogosított szervezetek szükséghelyzetben tett intézkedéseinek következményei.

III. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-ben foglaltakat módosítani az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatókra és a megrendelőkre vonatkozó jogszabály módosítása,

b) új jogszabály hatályba lépése,

c) a szolgáltatások hatóságilag meghatározott díjainak megállapításáról szóló jogszabály változása,

d) a fogyasztóvédelmi hatóság vagy versenyhivatal, illetve egyéb hatóság kötelező erejű határozatában foglaltak miatt szükségessé váló módosítás,

e) a körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változás miatt, így különösen amennyiben a meglévő szolgáltatások tartalmának változása, megszűnése, vagy díjváltozás azt szükségessé teszi.

A módosítás hatályba lépésének időpontja a módosítás online felületen való közzétételének napja.

IV. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

IV.1. Elállás, felmondás a Megrendelő részéről

A fogyasztó és vállalkozók közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Megrendelő a szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napig indokolás nélkül elállhat. Amennyiben Megrendelő a szolgáltatás elvégzésének elállási időn belüli teljesítését kéri és a Szolgáltató a teljesítést megkezdi, Megrendelőt 14 napos indoklás nélküli felmondási jog illeti meg. Amennyiben Megrendelő a felmondási jogával él, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni

A Megrendelő a szerződéstől írásban, illetve telefonon szóban is elállhat. A Megrendelő részéről az írásbeli vagy telefonos lemondó nyilatkozatnak az legkésőbb a szolgáltatás tervezett igénybevétele munkanapján 7:30 percig meg kell érkeznie. Ellenkező esetben a szolgáltatás megkezdése. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

IV.2. Elállás a Szolgáltató részéről

A Szolgáltató elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő nem, vagy nem megfelelően töltötte ki az online felületen a megrendeléshez szükséges mezőket és így a teljesítés lehetetlenné válik.

A Szolgáltató elállhat a szerződéstől abban az esetben is, amennyiben a megrendelt szolgáltatást – a megrendelés jóváhagyásának visszaigazolását követően bekövetkezett körülmény folytán - nem áll módjában teljesíteni. Ez esetben köteles erről a körülményről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

IV.3. Elállás esetén viselendő szolgáltatási díj,-illetve költség

IV.3.1. A Megrendelő elállása: A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatérítenia Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Felmondás esetén ugyan ilyen módon a Szolgáltató igazolt szolgáltatás körében felmerült igazolt költségeivel csökkentet összeg kerül visszafizetésre. Szolgáltató elállás és felmondás esetén is követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

IV.3.2. A Szolgáltató elállása: A Szolgáltató elállása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. A Szolgáltató általi elállási jog gyakorlása folytán felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik.

V. DÍJAK ÉS KIEGYENLÍTÉSÜK

V.1. A szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjak

A Szolgáltató a www.nhszzoldfok.hu weboldalon keresztül elérhető online rendelési felületen feltüntetett, „szolgáltatási adatok” megnevezésű menüpont alatt megjelölt mindenkori árak szerint nyújtja a jelen ÁSZF II.1. pontjában meghatározott szolgáltatásokat.

A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A kiválasztott szolgáltatásért fizetendő bruttó díj összegét a „rendelési feltételek összegzése” online rendelési felületen a megrendelés elküldése előtt a Megrendelő ellenőrizheti, illetve a díj összegét a megrendelés Szolgáltatóhoz történő elküldésével hagyja jóvá.

V.2. Díjváltozás

A Szolgáltató az online felületen közzétett árak változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a változás kizárólag a módosítás online felületen történő közzétételének napjával lép életbe.

A módosítás a már megrendelt szolgáltatások díját – az alábbiakban foglalt kivételekkel - nem érinti.

A Szolgáltató a már megrendelt szolgáltatások vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a www.nhszzoldfok.hu weboldalon keresztül elérhető online rendelési felületen megadott díj eltér a díjlistában foglaltaktól. Amennyiben a Megrendelő emiatt gyakorolja az elállás jogát, abban az esetben a kiszállításból eredő költségeket nem kell megtérítenie és számára – az egyéb okokból történt elállási feltételektől eltérően – a már megfizetett teljes díjösszeg visszajár.

V.3. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése

A megrendelt szolgáltatás díját a Megrendelő a Szolgáltató által megadott online fizetési felület alkalmazása útján köteles kifizetni legkésőbb a jelen ÁSZF II.3. pontjában részletezett visszaigazolás Megrendelőhöz történt megérkezése napjának 24:00 órájáig. Teljesítés napjának azt a napot kell tekinteni, amelyiken a Szolgáltató bankszámláján a fizetendő díj megjelenik. A Szolgáltató az összeg térülését ellenőrzi.

Amennyiben a visszaigazolás Megrendelőhöz történt megérkezése napjának 24:00 órájáig a Megrendelő részéről nem történik meg a szolgáltatás díjának kifizetése, abban az esetben a Szolgáltató a megrendelést semmisnek tekinti, annak teljesítésére nem kötelezhető.

A Szolgáltató adószáma: 11227209-2-14 és KSH száma: 11227209-9002-114-14.

A II.4.1. pont b./ alpontjában rögzített esetben a megrendeléskor már megfizetett és a helyszínen megállapításra kerülő díj különbözetét a Szolgáltató által kiállított, a Megrendelő részére postai úton megküldött számla ellenében utólag kell megfizetni.

V.4. A számla kibocsátása, tartalma, megküldése

A Szolgáltató a szolgáltatásról számlát állít ki. A szolgáltatást a jogszabályban meghatározott mértékű ÁFA terheli.

A Szolgáltató a számlát kizárólag az online rendelési felületen megjelölt, erre vonatkozó igény esetén postázza a Megrendelőnek.

VI. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM, ADATSZOLGÁLTATÁS

A Szolgáltató a hulladékról szóló 2012. évi CLXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 általános adatvédelemi rendeletének (a továbbiakban: GDPR) megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait.

VI.1. Adatkezelés, adatvédelem

VI.1.1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.

VI.1.2. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

VI.1.3. A Szolgáltató - a fentieken túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

VI.1.4. A Szolgáltató az VI.1.1, a VI.1.2. és a VI.1.3. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat a szerződés létrejöttének elmaradását követően haladéktalanul, a létrejött szerződés esetén a jogszabályokban meghatározott őrzési idő leteltét követően törli.

VI.2. Adatszolgáltatás

A Szolgáltató által kezelt adatok átadásának szabályai:

VI.2.1.A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a VI.1.1, a VI.1.2. és a VI.1.3 pontban meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából - nem kezeli, nem adja át, illetve nem továbbítja harmadik személyek részére.

VI.2.2. A Szolgáltató a Megrendelő a személyes adatokat csak közérdekből, vagy a Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő jogos érdekének érvényesítése,- illetve jogszabályi kötelezettségének teljesítése céljából, kizárólag erre külön jogszabályokban feljogosított harmadik személyek részére adhat át.

A Szolgáltató által kezelt adatok a Megrendelő hozzájárulása nélkül átadhatók:

a) a Szolgáltató alkalmazottai részére, a szolgáltatás teljesítésének céljából az ahhoz szükséges mértékig,

b) számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,

c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak,

d) a környezetvédelmi hatóságnak (2012. évi CLXXXV. tv. 65.§ (5) bekezdés)

e) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak, azoknak a szerveknek, amely részére az adatszolgáltatást külön jogszabály előírja, a külön jogszabályban foglalt ideig.

VII.2.3 A Szolgáltató személyes adatot csak olyan mértékben ad át, amely a VI.2.2 pontban foglaltatak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

VII. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, MEGRENDELŐI PANASZOK INTÉZÉSE

VII.1. Ügyfélszolgálat működtetése

A Szolgáltató a Megrendelők részére Ügyfélszolgálatot működtet, amelyek meghatározott helyét és elérhetőségét az ÁSZF I.2. pontja tartalmazza.

A szolgáltatás ellátásával, a díjak felszámításával és beszedésével kapcsolatban a Megrendelő vagy meghatalmazottja és az, aki a szolgáltatást igénybe veszi, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint panaszt tehet.

VII.2. Megrendelői bejelentések, panaszok kezelése

Ha a Megrendelőnek a szolgáltatási szerződéssel, a jogviszonnyal vagy díjfizetéssel kapcsolatos reklamációja van, az Ügyfélszolgálathoz kell fordulnia. A reklamációt szóban vagy írásban lehet megtenni. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Megrendelőnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát a Megrendelőnek átadni. Az Ügyfélszolgálat az írásban tett reklamációt, panaszt 30 napon belül érdemben kivizsgálja, és ennek eredményéről a Megrendelőt 30 napon belül írásban értesíti.

A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles, melyben meg kell jelölnie, hogy a Megrendelő panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak, kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Megrendelőre vonatkozó, a panasz elintézéséhez szükséges és ahhoz kapcsolódó adatokat (beleértve a számlázási jogviták elintézéséhez szükséges adatokat is) akkor bocsátja a hatóság rendelkezésére, ha a Megrendelő az eljárásban ügyfélként vesz részt, és a hatóság a megkeresésében nyilatkozik az adatkérés jogalapjáról és céljáról.

VIII. FELÜGYELETI SZERVEK ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK

Az Ügyfélszolgálat a Megrendelő szóban vagy írásban tett,- a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, reklamációit a jelen ÁSZF VII. pontjában rögzítettek alapján kivizsgálja.

Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében a Megrendelő panaszával jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:

- Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Elérhetőség: 8600 Siófok, Fő tér 1., e-mail: hatosag@siofok.gov.hu

- Somogy Megyei Békéltető Testület

Elérhetőség: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. e-mail: skik@skik.hu

- Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja:

Elérrhetőség: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szerződő felek a szerződésből eredő jogvitákat megkísérlik békés úton tárgyalással rendezni. Jelen szerződésből eredő, vagy azzal összefüggésben a felek között kialakult jogvita eldöntésére, a felek pertárgyértéktől függően a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXV. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a GDPR rendelet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

X. AZ ÁSZF KÖZZÉTÉTELE

Az ÁSZF-nek mindig a legutóbbi módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövege a módosítás hirdetményi közzététele napjától megtalálható a Szolgáltató honlapján (www.nhszzoldfok.hu), a megrendelési felület megnyitásakor, illetve a megrendelés lezárásakor,- és onnan letölthető.

A Szolgáltató az ügyfélkapcsolati helyein elhelyezi és mindenki számára hozzáférhetővé teszi az ÁSZF nyomtatott formáját is, amelyet évente egyszer, január 31. napján az előző év során tett valamennyi változással egységes szerkezetbe foglalva frissít.

Adatkezelési Tájékoztató

Bevezetés

Az NHSZ Zöldfok Zrt. (8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10-300063) (a továbbiakban: Szolgáltató) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) /GDPR rendelet/ szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: nhszzoldfok.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.nhszzoldfok.hu

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

Név: Dr. Sümegi Zsombor
E-mail adatvedelmibejelentes+zoldfok@gmail.com

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: NHSZ Zöldfok Zrt.
Székhely: 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.
E-mail: info.zoldfok@nhsz.hu
Telefon: +3684502200

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Online megrendelés működtetéséhez szükséges adatkezelés

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adatAz adatkezelés célja
  Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
  E-mail címKapcsolattartás.
  TelefonszámKapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
  Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
  Szállítási név és címA házhoz szállítás lehetővé tétele.
  A vásárlás időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
  A vásárláskori IP címTechnikai művelet végrehajtása.
 • Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon.
 • Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést feladó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megrendelés teljesítését követően a díj beérkezésekor, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
 • A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az NHSZ Zöldfok adatkezelő alkalmazottai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220. címen,
  • e-mail útján az info.zoldfok@nhsz.hu e-mail címen,
  • telefonon a +3684502200 számon.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
 • A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 • Tájékoztatjuk, hogy
  • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy a rendelését teljesíteni tudjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését teljesíteni.

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 • BlazeArts Kft.
  6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
  cégjegyzékszám: 03-09-109150<
  adószám: 12539833-2-03

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megrendelés lezártával azonnal.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 • Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, és a „megrendelés” nyilvántartására.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  Süti típusa

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelés időtartama

  Kezelt adatkör

  Munkamenet sütik (session)Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdéseA munkamenethez kapcsolódik. Így 20 óránként törlődik.connect.sid
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 • Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 • A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 • A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

PANASZKEZELÉS

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Vezeték-és keresztnévAzonosítás, kapcsolattartás.
  E-mail címKapcsolattartás.
  TelefonszámKapcsolattartás.
  Számlázási név és címAzonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
 • Az érintettek köre: A megrendelés weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220. címen,
  • e-mail útján az info.zoldfok@nhsz.hu e-mail címen,
  • telefonon a +3684502200 számon.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
 • Tájékoztatjuk, hogy
  • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
  • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 • Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 • Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével törli.
 • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 • Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 • A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 • A hozzáférés joga
  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 • A helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • A törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 • Az elfeledtetéshez való jog
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 • Az adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta a GDPR rendelet 20. cikkében foglaltak szerint.
 • A tiltakozáshoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e, vagy f, pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 • Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kártyás fizetés szolgáltatója:
Kártyás fizetés szolgáltatója a Unicredit bank
Elfogadott kártyák:
Elfogadott kártyák: Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron, V-Pay
 
Az oldalt készítette:
Riusita - www.riusita.hu