On-line rendelés:
Általános szerződési feltételek
 

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései kizárólag az NHSZ Zöldfok Zrt., mint Szolgáltató által a www.nhszzoldfok.hu weboldalon üzemeltetett online rendelési felületen keresztül megrendelt egyszeri (eseti), szolgáltatási területén végzett szolgáltatásokra vonatkoznak.

A NHSZ Zöldfok Zrt., mint Szolgáltató által üzemeltetett online rendelési felület célja, hogy lehetőséget biztosítson a partnerei és leendő partnerei számára a www.nhszzoldfok.hu weboldalon keresztül elérhető online rendelési felületen feltüntetett, szolgáltatási területén végzett hulladékkezelési szolgáltatások elektronikus úton történő, egyszeri (eseti) megrendelésére és a szolgáltatás ellenértékének online kifizetésére.

I. A Szolgáltató neve, címe, elérhetősége

I.1. A Szolgáltató:

A Szolgáltató neve: NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Szolgáltató székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.

A Szolgáltató rövidített neve: NHSZ Zöldfok Zrt.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 14-10-300063; Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató adószáma: 11227209-2-14

A Szolgáltató internetes honlapjának elérhetősége: www.nhszzoldfok.hu

A szolgáltatást engedélyező hatóságok megnevezése, elérhetősége, a szolgáltatás engedélyszáma:

Környezet-és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a

Engedélyek száma:

Nem veszélyes hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó engedélyek száma: PE/KTFO/01913-8/2018, PE/KTFO/01913-10/2018

Veszélyes hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó engedély száma: PE/KTF/7182-9/2017

A Szolgáltató a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltak alapján hulladékgazdálkodást és hulladékkezelést végző, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint az általa üzemeltetett www.nhszzoldfok.hu weboldalon keresztül elérhető online felületen keresztül köt egyszeri (eseti) alkalommal szerződést a megrendelési felületen meghatározott hulladékkezelési szolgáltatásokra a megrendelővel.

I.2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége

NHSZ Zöldfok Zrt.

8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.

Tel: +36/84/502-255, +36/84/502-256

Fax: 84/502-205

E-mail: skom.zoldfok@nhsz.hu

Az ügyfélszolgálat működési ideje munkanapokon:

Személyesen és telefonon:

Hétfő: 7:20-tól 15:50

Kedd: szünnap

Szerda: 7:20-tól 15:50

Csütörtök: 7:20-tól 15:50

Péntek: 7:20-tól 15:50

II. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei

II.1. Az igénybe vehető szolgáltatások

A jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatás a Szolgáltató által végzett olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, amely kiterjed a Szolgáltató által a szolgáltatási területén nyújtott minden olyan egyszeri (eseti) hulladékkezelési szolgáltatásra, amelynek megrendelése a Szolgáltató által üzemeltetett www.nhszzoldfok.hu weboldalon található online rendelési felületen keresztül történik.

II.2. A megrendelő

A Megrendelő olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a szolgáltatási területén hulladékgazdálkodási és hulladékkezelési szolgáltatást nyújtó Szolgáltatóval kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett www.nhszzoldfok.hu weboldalon található online felületen elérhető hulladékkezelési szolgáltatások egyszeri (eseti) igénybevételére vonatkozó szerződéses kapcsolatban áll és magára nézve az ÁSZF-ben foglaltakat kötelezőnek ismeri el.

II.3. Ajánlattétel, megrendelés

A szerződés megkötésére irányuló ajánlatot a Megrendelő a magyar nyelvű www.nhszzoldfok.hu weboldalon a Szolgáltató által működtetett online rendelési felületen keresztül, magyar nyelven teheti meg az ott feltüntetett,- a Szolgáltató szolgáltatási területén végzett szolgáltatások egyszeri (eseti) igénybevételére.

Az egyszeri (eseti) hulladékkezelési szolgáltatás megrendelésnek lépései és a szerződés létrejöttének feltételei:

1. A Szolgáltató üdvözlő szövege

2. Az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásához való hozzájárulás,

3. Az igénybe veendő egyszeri (eseti) szolgáltatás elvégzése helyszínének és jellegének kiválasztása

4. A Megrendelő által igényelt, a megrendelő tulajdonában álló edényzetfajta, edényzetmennyiség és a hulladék elszállítási időpontjának a meghatározása. Amennyiben a Megrendelő a hulladékszállítás mellett az általa választott nagyságú edényzetet (4,5 m3-es és 7 m3-es konténer) is a Szolgáltatótól kívánja igénybe venni, - úgy a fentiek mellett a kihelyezés dátumát is meg kell adni.

5. Személyes adatok, elérhetőség és a számlázási adatok megadása, a kihelyezés különleges körülményeire és egyéb, a megrendelést érintő egyedi sajátosságokra vonatkozó megjegyzések.

6. A rendelési feltételek összegzésének elfogadása.

7. A rendelés kézbesítésének automatikus visszaigazolása a Szolgáltató részéről a megrendelés azonosító számának megadásával a Megrendelő által megadott e-mail címre.

8. A rendelés jóváhagyásának visszaigazolása a Szolgáltató részéről a Megrendelő által megadott e-mail címre a megrendelés azonosító számának és a díjfizetéshez szükséges online fizetési felület elérhetőségének megadásával, valamint a rendelés módosítására, az elállási jog gyakorlására és az esetleges panasztétel helyére vonatkozó tájékoztatással.

9. A megrendelt szolgáltatás díjának megfizetése a Szolgáltató részére a Szolgáltató által megadott online fizetési felületen és ezáltal a Szolgáltató szerződéses kötelezettségének beállta.

10. A fizetési tranzakció esetleges sikertelensége esetén a Megrendelő értesítése és tájékoztatása arról, hogy a fizetési tranzakció sikertelensége miatt a Szolgáltató által megadott azonosító számon tárolt megrendelése törlésre került, így szerződése nem jött létre. Emiatt amennyiben megrendelését továbbra is fenntartja, úgy az online felületen a teljes megrendelési folyamatot újból le kell bonyolítania.

A megrendelés menetének lebonyolításában a „Súgó” menüpont segítséget nyújt. A Megrendelő minden egyes adatbevitelt követően és közvetlenül a megrendelés elektronikus elküldése előtt is bármely adatbevitelt módosíthat, illetve törölhet a „mégsem” illetve a „visszalépés” nyomógomb segítségével.

A Megrendelő a megrendelés Szolgáltató felé történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltatónak a megrendelést teljesíthetőségi vizsgálat céljából csak akkor áll módjában befogadni, ha Megrendelő az online felületena megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte.

Amennyiben a megrendelés kézbesítésének automatikus visszaigazolása a megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, aszolgáltatás jellegétől függő,- elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő külön nyilatkozat nélkül mentesül az ajánlati kötöttség, illetve szerződéses kötelezettség alól.

Szállítási részlegünk diszpécserszolgálata a megrendelés teljesíthetőségét – annak beérkeztét követően - felülvizsgálja. Amennyiben a megrendelés munkanapon 08:00 és 15:00 óra között érkezik a Szolgáltatóhoz, akkor aznap, ha 15:00 óra után érkezik, akkor a megrendelést követő munkanap folyamán a Szolgáltató a Megrendelő ajánlatát a Megrendelő által megadott e-mail címre elektronikus úton visszaigazolja. Ha a megrendelés teljesíthető, arról a Szolgáltató e-mail-ben – az online fizetéshez szükséges információk és adatok egyidejű megadásával – értesítést küld.

A Szolgáltatónak a megrendelést jóváhagyásának visszaigazolását követően is csak akkor áll módjában teljesíteni, ha Megrendelő a Szolgáltató által megadott online fizetési felületen a szolgáltatás díját a jóváhagyás visszaigazolása napján, 24 óráig teljesítette.

A Megrendelő és a Szolgáltató között elektronikus úton megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat, amelyhez utóbb a Megrendelő kérésére hozzáférést biztosít, a szerződés nyelve a magyar.

A Szolgáltató megrendelést a Megrendelő által meghatározott időpontban, de legkorábban a visszaigazolást követő napon teljesíti. A Szolgáltató vasárnap és ünnepnapon nem teljesít szolgáltatást. Amennyiben a megrendelés vasárnapra vagy ünnepnapra esik, a Szolgáltató a szolgáltatást a következő munkanapon teljesíti. A Szolgáltató megrendelést legfeljebb 1 hónapra előre tud elfogadni.

Az ömlesztett hulladékszállítás esetén az elszállítás igényelt idejének minimum 1 órás intervallumot kell megadni.

II.4. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó kötelezettségek

II.4.1. A Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelőnek biztosítania kell:

- 4,5 m3 - 7 m3 nagyságú konténerek, illetve a Szolgáltató által biztosított egyéb edényzet, illetve konténer lerakására a megfelelő méretű helyet, és

- az ömlesztett hulladékot szállító járművek hulladékhoz történő megfelelő hozzáférési lehetőségét.

A Megrendelő kizárólag azon hulladékfajtának megfelelő hulladékot helyezhet el a hulladékgyűjtő edényben, amelyre vonatkozóan a szolgáltatást megrendelte. A Szolgáltató ennek ellenőrzése céljából jogosult a Megrendelő által összegyűjtött hulladékot az elszállítás előtt a helyszínen átvizsgálni. Amennyiben a hulladék összetétele nem felel meg az elszállításra megrendelt hulladékfajtának, azaz több mint 10 térfogat %-kal tartalmaz magasabb kezelési költségű hulladékfajtát, mint amelyre a megrendelés vonatkozik, akkor a Megrendelő, illetve az ő képviseletében eljáró személy köteles:

a./ átválogatni a hulladékot a helyszínen, és eltávolítani belőle az adott, elszállításra megrendelt hulladékfajtán kívüli egyéb hulladékot, vagy

b./ a teljesítésigazolás aláírásával vállalni a teljes mennyiségre vonatkozóan a magasabb kezelési költségű hulladék díjának megfizetését. Ez esetben a megrendeléskor már megfizetett és a helyszínen megállapításra kerülő díj különbözetét a Szolgáltató által kiállított, a Megrendelő részére postai úton megküldött számla ellenében utólag kell megfizetni.

c./ haladéktalanul, írásban (e-mail: skom.zoldfok@nhsz.hu, fax: 84/502-205) módosítani a megrendelést a hulladék összetételének megfelelően még annak elszállítását megelőzően. Ezen esetben a Megrendelő a módosításból adódóan vállalja a magasabb kezelési költségű hulladék díjának megfizetését. A megrendeléskor már megfizetett és a helyszínen megállapításra kerülő díj különbözetét a Szolgáltató által kiállított, a Megrendelő részére postai úton megküldött számla ellenében utólag kell megfizetni.

Amennyiben a Megrendelő a fentieknek bármely okból nem tesz eleget, sem a hulladék kiválogatása nem történik meg, sem pedig a magasabb díj megfizetését nem vállalja, a Szolgáltató a hulladék elszállítását jogosult megtagadni, és ebben az esetben a Szolgáltató - a szolgáltatás teljesítésének Megrendelő érdekkörében felmerült meghiúsulása miatt – a szolgáltatás ellenértékének 90 százalékával csökkentett összegét fizeti vissza a Megrendelőnek. A Megrendelő a fentiek mellett a Megrendeléssel egyidejűleg köteles a szolgáltatás díját a Szolgáltatónak az V. pontban foglaltak szerint megfizetni.

II.4.2. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató köteles

- konténeres hulladékszállítás megrendelése esetén a megrendelésnek megfelelő edényzetet a Megrendelő által megjelölt időpontban elszállítani, illetve

- ömlesztett hulladék elszállításának megrendelése esetén azt a megrendelésben meghatározott időpontban elszállítani

- amennyiben a Megrendelő a hulladékszállítás megrendelése mellett az általa választott nagyságú edényzetet (4,5 m3-es illetve 7 m3-es konténer)is a Szolgáltatótól kívánja igénybe venni,- úgy a Szolgáltató kötelezettsége azok Megrendelő által megjelölt időpontban történő kihelyezésére és elszállítására is kiterjed. (A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő erre irányuló, kifejezett igénye esetén és kizárólag 4,5 m3-es konténer, valamint 7m3-es konténer bérletét tudja biztosítani.)

A Szolgáltatót külön törvény alapján adatvédelmi és titoktartási kötelezettség terheli.

A Szolgáltató a szolgáltatás megrendelése során tudomására jutott, a Megrendelővel kapcsolatba hozható adatok kezelése során, külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi- és titoktartási kötelezettségeknek megfelelően köteles eljárni.

A Szolgáltató által végzett adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat külön adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. Az adatvédelmi tájékoztató a Szolgáltató honlapján, valamint az alábbi linken is elérhető: http://megrendelesek.nhszzoldfok.hu//view/gdpr.php.

Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató tagjait, alkalmazottait és megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon, a munkaviszony, tagsági viszony és a megbízási jogviszony megszűnése után is terhelik.

A Szolgáltató az általa, vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést, adatot kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére – ide nem értve a hatályos jogszabályokban meghatározott eseteket – nem teheti lehetővé. A titokvédelemre és a titoktartási kötelezettség alóli felmentésre a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.

II.5. Felelősségi szabályok

II.5.1. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás ÁSZF szerinti teljesítéséért felelős, azzal, hogy a Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megrendelő által az online rendelési felületen megadott esetleges hibás, vagy fiktív adatok miatti téves teljesítésből, vagy a teljesítés emiatt történő elmaradásából eredő károkért.

II.5.2. A Megrendelő felelőssége

A Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseinek megtartásáért, a rendelkezésre bocsátott edényzetért, az abban esetlegesen bekövetkező károkért felelős. A Megrendelő felelős abban az esetben is, ha a Szolgáltató által biztosított edényzet használatát másnak átengedi, vagy azt más használja.

II.6. Vis maior

Egyik fél sem felel jelen ÁSZF-ben megállapított kötelezettsége teljesítéséért azokban az esetekben, amikor olyan, a fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólagosan: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, más természeti katasztrófa), illetve a honvédelemről és Magyar Honvédségről szóló, illetve a rendőrségről szóló törvény alapján a feljogosított szervezetek szükséghelyzetben tett intézkedéseinek következményei.

III. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-ben foglaltakat módosítani az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatókra és a megrendelőkre vonatkozó jogszabály módosítása,

b) új jogszabály hatályba lépése,

c) a szolgáltatások hatóságilag meghatározott díjainak megállapításáról szóló jogszabály változása,

d) a fogyasztóvédelmi hatóság vagy versenyhivatal, illetve egyéb hatóság kötelező erejű határozatában foglaltak miatt szükségessé váló módosítás,

e) a körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változás miatt, így különösen amennyiben a meglévő szolgáltatások tartalmának változása, megszűnése, vagy díjváltozás azt szükségessé teszi.

A módosítás hatályba lépésének időpontja a módosítás online felületen való közzétételének napja.

IV. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

IV.1. Elállás, felmondás a Megrendelő részéről

A fogyasztó és vállalkozók közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Megrendelő a szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napig indokolás nélkül elállhat. Amennyiben Megrendelő a szolgáltatás elvégzésének elállási időn belüli teljesítését kéri és a Szolgáltató a teljesítést megkezdi, Megrendelőt 14 napos indoklás nélküli felmondási jog illeti meg. Amennyiben Megrendelő a felmondási jogával él, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni

A Megrendelő a szerződéstől írásban, illetve telefonon szóban is elállhat. A Megrendelő részéről az írásbeli vagy telefonos lemondó nyilatkozatnak az legkésőbb a szolgáltatás tervezett igénybevétele munkanapján 7:30 percig meg kell érkeznie. Ellenkező esetben a szolgáltatás megkezdése. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

IV.2. Elállás a Szolgáltató részéről

A Szolgáltató elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő nem, vagy nem megfelelően töltötte ki az online felületen a megrendeléshez szükséges mezőket és így a teljesítés lehetetlenné válik.

A Szolgáltató elállhat a szerződéstől abban az esetben is, amennyiben a megrendelt szolgáltatást – a megrendelés jóváhagyásának visszaigazolását követően bekövetkezett körülmény folytán - nem áll módjában teljesíteni. Ez esetben köteles erről a körülményről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

IV.3. Elállás esetén viselendő szolgáltatási díj,-illetve költség

IV.3.1. A Megrendelő elállása: A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatérítenia Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Felmondás esetén ugyan ilyen módon a Szolgáltató igazolt szolgáltatás körében felmerült igazolt költségeivel csökkentet összeg kerül visszafizetésre. Szolgáltató elállás és felmondás esetén is követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

IV.3.2. A Szolgáltató elállása: A Szolgáltató elállása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. A Szolgáltató általi elállási jog gyakorlása folytán felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik.

V. DÍJAK ÉS KIEGYENLÍTÉSÜK

V.1. A szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjak

A Szolgáltató a www.nhszzoldfok.hu weboldalon keresztül elérhető online rendelési felületen feltüntetett, „szolgáltatási adatok” megnevezésű menüpont alatt megjelölt mindenkori árak szerint nyújtja a jelen ÁSZF II.1. pontjában meghatározott szolgáltatásokat.

A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A kiválasztott szolgáltatásért fizetendő bruttó díj összegét a „rendelési feltételek összegzése” online rendelési felületen a megrendelés elküldése előtt a Megrendelő ellenőrizheti, illetve a díj összegét a megrendelés Szolgáltatóhoz történő elküldésével hagyja jóvá.

V.2. Díjváltozás

A Szolgáltató az online felületen közzétett árak változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a változás kizárólag a módosítás online felületen történő közzétételének napjával lép életbe.

A módosítás a már megrendelt szolgáltatások díját – az alábbiakban foglalt kivételekkel - nem érinti.

A Szolgáltató a már megrendelt szolgáltatások vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a www.nhszzoldfok.hu weboldalon keresztül elérhető online rendelési felületen megadott díj eltér a díjlistában foglaltaktól. Amennyiben a Megrendelő emiatt gyakorolja az elállás jogát, abban az esetben a kiszállításból eredő költségeket nem kell megtérítenie és számára – az egyéb okokból történt elállási feltételektől eltérően – a már megfizetett teljes díjösszeg visszajár.

V.3. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése

A megrendelt szolgáltatás díját a Megrendelő a Szolgáltató által megadott online fizetési felület alkalmazása útján köteles kifizetni legkésőbb a jelen ÁSZF II.3. pontjában részletezett visszaigazolás Megrendelőhöz történt megérkezése napjának 24:00 órájáig. Teljesítés napjának azt a napot kell tekinteni, amelyiken a Szolgáltató bankszámláján a fizetendő díj megjelenik. A Szolgáltató az összeg térülését ellenőrzi.

Amennyiben a visszaigazolás Megrendelőhöz történt megérkezése napjának 24:00 órájáig a Megrendelő részéről nem történik meg a szolgáltatás díjának kifizetése, abban az esetben a Szolgáltató a megrendelést semmisnek tekinti, annak teljesítésére nem kötelezhető.

A Szolgáltató adószáma: 11227209-2-14 és KSH száma: 11227209-9002-114-14.

A II.4.1. pont b./ alpontjában rögzített esetben a megrendeléskor már megfizetett és a helyszínen megállapításra kerülő díj különbözetét a Szolgáltató által kiállított, a Megrendelő részére postai úton megküldött számla ellenében utólag kell megfizetni.

V.4. A számla kibocsátása, tartalma, megküldése

A Szolgáltató a szolgáltatásról számlát állít ki. A szolgáltatást a jogszabályban meghatározott mértékű ÁFA terheli.

A Szolgáltató a számlát kizárólag az online rendelési felületen megjelölt, erre vonatkozó igény esetén postázza a Megrendelőnek.

VI. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM, ADATSZOLGÁLTATÁS

A Szolgáltató a hulladékról szóló 2012. évi CLXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 általános adatvédelemi rendeletének (a továbbiakban: GDPR) megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait.

VI.1. Adatkezelés, adatvédelem

VI.1.1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.

VI.1.2. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

VI.1.3. A Szolgáltató - a fentieken túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

VI.1.4. A Szolgáltató az VI.1.1, a VI.1.2. és a VI.1.3. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat a szerződés létrejöttének elmaradását követően haladéktalanul, a létrejött szerződés esetén a jogszabályokban meghatározott őrzési idő leteltét követően törli.

VI.2. Adatszolgáltatás

A Szolgáltató által kezelt adatok átadásának szabályai:

VI.2.1.A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a VI.1.1, a VI.1.2. és a VI.1.3 pontban meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából - nem kezeli, nem adja át, illetve nem továbbítja harmadik személyek részére.

VI.2.2. A Szolgáltató a Megrendelő a személyes adatokat csak közérdekből, vagy a Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő jogos érdekének érvényesítése,- illetve jogszabályi kötelezettségének teljesítése céljából, kizárólag erre külön jogszabályokban feljogosított harmadik személyek részére adhat át.

A Szolgáltató által kezelt adatok a Megrendelő hozzájárulása nélkül átadhatók:

a) a Szolgáltató alkalmazottai részére, a szolgáltatás teljesítésének céljából az ahhoz szükséges mértékig,

b) számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,

c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak,

d) a környezetvédelmi hatóságnak (2012. évi CLXXXV. tv. 65.§ (5) bekezdés)

e) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak, azoknak a szerveknek, amely részére az adatszolgáltatást külön jogszabály előírja, a külön jogszabályban foglalt ideig.

VII.2.3 A Szolgáltató személyes adatot csak olyan mértékben ad át, amely a VI.2.2 pontban foglaltatak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

VII. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, MEGRENDELŐI PANASZOK INTÉZÉSE

VII.1. Ügyfélszolgálat működtetése

A Szolgáltató a Megrendelők részére Ügyfélszolgálatot működtet, amelyek meghatározott helyét és elérhetőségét az ÁSZF I.2. pontja tartalmazza.

A szolgáltatás ellátásával, a díjak felszámításával és beszedésével kapcsolatban a Megrendelő vagy meghatalmazottja és az, aki a szolgáltatást igénybe veszi, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint panaszt tehet.

VII.2. Megrendelői bejelentések, panaszok kezelése

Ha a Megrendelőnek a szolgáltatási szerződéssel, a jogviszonnyal vagy díjfizetéssel kapcsolatos reklamációja van, az Ügyfélszolgálathoz kell fordulnia. A reklamációt szóban vagy írásban lehet megtenni. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Megrendelőnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát a Megrendelőnek átadni. Az Ügyfélszolgálat az írásban tett reklamációt, panaszt 30 napon belül érdemben kivizsgálja, és ennek eredményéről a Megrendelőt 30 napon belül írásban értesíti.

A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles, melyben meg kell jelölnie, hogy a Megrendelő panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak, kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Megrendelőre vonatkozó, a panasz elintézéséhez szükséges és ahhoz kapcsolódó adatokat (beleértve a számlázási jogviták elintézéséhez szükséges adatokat is) akkor bocsátja a hatóság rendelkezésére, ha a Megrendelő az eljárásban ügyfélként vesz részt, és a hatóság a megkeresésében nyilatkozik az adatkérés jogalapjáról és céljáról.

VIII. FELÜGYELETI SZERVEK ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK

Az Ügyfélszolgálat a Megrendelő szóban vagy írásban tett,- a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, reklamációit a jelen ÁSZF VII. pontjában rögzítettek alapján kivizsgálja.

Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében a Megrendelő panaszával jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:

- Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Elérhetőség: 8600 Siófok, Fő tér 1., e-mail: hatosag@siofok.gov.hu

- Somogy Megyei Békéltető Testület

Elérhetőség: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. e-mail: skik@skik.hu

- Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja:

Elérrhetőség: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szerződő felek a szerződésből eredő jogvitákat megkísérlik békés úton tárgyalással rendezni. Jelen szerződésből eredő, vagy azzal összefüggésben a felek között kialakult jogvita eldöntésére, a felek pertárgyértéktől függően a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXV. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a GDPR rendelet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

X. AZ ÁSZF KÖZZÉTÉTELE

Az ÁSZF-nek mindig a legutóbbi módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövege a módosítás hirdetményi közzététele napjától megtalálható a Szolgáltató honlapján (www.nhszzoldfok.hu), a megrendelési felület megnyitásakor, illetve a megrendelés lezárásakor,- és onnan letölthető.

A Szolgáltató az ügyfélkapcsolati helyein elhelyezi és mindenki számára hozzáférhetővé teszi az ÁSZF nyomtatott formáját is, amelyet évente egyszer, január 31. napján az előző év során tett valamennyi változással egységes szerkezetbe foglalva frissít.

Kártyás fizetés szolgáltatója:
Kártyás fizetés szolgáltatója a Unicredit bank
Elfogadott kártyák:
Elfogadott kártyák: Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron, V-Pay
 
Az oldalt készítette:
Riusita - www.riusita.hu